header

pasek

Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług, w tym doradztwa prawnego, w dziedzinie prawa zamówień publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy.

Wspieramy inicjatywy edukacyjne: seminaria, konferencje, studia podyplomowe.

Głównym obszarem naszej działalności jest przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu skargowym, a także reprezentowanie obwinionych w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odrębnym segmentem naszej działalności jest kontrola oraz wspomaganie kontroli zamówień publicznych w zakresie zapobiegania wystąpieniu mechanizmów korupcyjnych, wykrywania przestępstw, oszustw i nadużyć gospodarczych, a także funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz naruszenia obowiązków wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wykonujemy kontrolę zamówień publicznych.  

Oferujemy doradztwo i pomoc prawną w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej.

Sporządzamy ekspertyzy i opinie prawne.

W trosce o wysoki poziom świadczonych usług podejmujemy współpracę z najlepszymi ekspertami z innych dziedzin prawa.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego wykonawcom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

pasek

CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI
ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze
tel. 883 689 848, 504 287 661, e-mail: kancelaria@conexis.pl
NIP: 852-161-82-38