Kancelaria

Zapraszam na stronę internetową www.blogprzetargi.pl blogu poświęconego problematyce stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

 

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego oraz kontroli zarządczej i koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,  z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy, a także wdrażania procedur antykorupcyjnych.

Obszary działalności Kancelarii to przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu skargowym, a także reprezentowanie obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Kancelaria specjalizuje się w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, z uwzględnieniem procedur FIDIC, usługi ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk, zamówieniach w ochronie zdrowia, zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (POIiŚ. PO KL).

Odrębnym segmentem działalności Kancelarii jest kontrola oraz wspomaganie kontroli zamówień publicznych w zakresie zapobiegania wystąpieniu mechanizmów korupcyjnych, wykrywania przestępstw, oszustw i nadużyć gospodarczych, a także funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz naruszenia obowiązków wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wykonujemy również kontrolę zamówień publicznych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Oferujemy także doradztwo i pomoc prawną w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe oraz inne instytucje kontrolne, a także wykonywania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne czynności kontrolnych w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także w postępowaniach prowadzonych przez Policję, Prokuraturę w przypadku zarzutu popełnienia przestępstwa, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Kancelaria sporządza również ekspertyzy i opinie prawne z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, w tym ekspertyzy dokumentacji postępowania.

W trosce o wysoki poziom świadczonych usług Kancelaria podejmuje współpracę z ekspertami o najwyższych kwalifikacjach w dziedzinach prawa związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Kancelaria może wraz z innymi podmiotami świadczącymi usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, wspólnie przygotować lub przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego również wykonawcom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kancelaria podejmuje współpracę z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

W zakresie organizacji szkoleń,seminariów, zjazdów eksperckich i konferencji Kancelaria współpracuje z ogólnopolską firmą szkoleniowo - doradczą EKSPERT Sp. z o.o. dla której standardem jest wysoki poziom organizacji szkoleń i konferencji oraz zadowolenie i sukces ich uczestników.