Wykonawcy

Świadczymy doradztwo i pomoc prawną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sporządzamy odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Reprezentujemy wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowaniu skargowym.

Wspomagamy wykonawców na etapie składania ofert oraz po upływie terminu składania ofert.

W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym, świadczymy pomoc w złożeniu oferty oraz wymaganych dokumentów w języku obcym.

Bierzemy udział w negocjacjach prowadzonych w trybach negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki.