Zamawiający

Wspomagamy instytucje zamawiające w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Tworzymy regulaminy postępowań, konkursów oraz funkcjonowania komisji przetargowych i sądów konkursowych

Analizujemy i oceniamy dokumentacje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przed wszczęciem postępowania i w postępowaniu.

Wykonujemy kontrolę zamówień publicznych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym kontrolę ex – ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sporządzamy odpowiedzi na odwołanie i skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Reprezentujemy zamawiających w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi.

Świadczymy pomoc prawną w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe oraz inne instytucje kontrolne.

Reprezentujemy obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą, w związku z zarzutem naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówienia publicznego,

Sporządzamy ekspertyzy i opinie prawne z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.