Działalność kancelarii

Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego w dziedzinie prawa zamówień publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy.

Zespół Kancelarii tworzą uznani w Polsce eksperci problematyki prawa zamówień publicznych.

Głównym obszarem naszej działalności jest przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu skargowym, a także reprezentowanie obwinionych w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odrębnym segmentem naszej działalności jest kontrola oraz wspomaganie kontroli zamówień publicznych w zakresie zapobiegania wystąpieniu mechanizmów korupcyjnych, wykrywania przestępstw, oszustw i nadużyć gospodarczych, a także funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz naruszenia obowiązków wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wykonujemy również kontrolę zamówień publicznych wspólfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym kontrolę ex – ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy doradztwo i pomoc prawną w przypadku kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej oraz regionalne izby obrachunkowe.

Sporządzamy ekspertyzy dokumentacji postępowania, opinie prawne, odpowiedzi na odwołania, skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, zastrzeżenia do wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamowień Publicznych oraz innych instytucji wykonujących kontrolę zamówień publicznych.

W trosce o wysoki poziom świadczonych usług podejmujemy współpracę z najlepszymi ekspertami z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawa budowlanego, rachunkowości finansowej, systemów informatycznych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa podatkowego, aparatury medycznej.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego wykonawcom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspieramy inicjatywy edukacyjne: seminaria, konferencje, studia podyplomowe.