Ochrona danych osobowych

Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

  • Administratorze – należy przez to rozumieć Józefa Edmunda Nowickiego prowadzącego działalność pod firmą CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI, ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze, NIP: 8521618238,
  • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z portalu przez podbieranie z niego informacji,
  • portalu – należy przez to rozumieć portal www.conexis.pl

Dane osobowe każdego Użytkownika portalu są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe każdego Użytkownika portalu nie są gromadzone w celach marketingowych, sprzedażowych, statystycznych, poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, przesłania użytkownikom na adresy nich poczty elektronicznej jakichkolwiek materiałów w celach reklamowych, promocyjnych lub sprzedaży.

Dane osobowe każdego Użytkownika portalu, w tym adres poczty elektronicznej Użytkownika, są należycie chronione i nie są udostępniane innym podmiotom w żadnym celu, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek udostępniania danych Użytkownika wynika z przepisów prawa, w tym organom Policji, organom ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Administrator używa tzw. cookies, Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności portalu, wskutek rozwoju technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju portalu.

Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od portalu, które nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Inne strony internetowe mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca użytkownikom się zapoznać.

W przypadku, gdy dane Użytkownika będą pobierane w celu świadczenia usługi, zgodnie z regulaminem świadczenia takich usług, w szczególności przy zamówieniu newslettera, usługi zawiadomień (powiadomień), sprzedaży publikacji elektronicznych, usługi paywall, wypowiedzi w utworzonym module „Forum Użytkownika”, dane osobowe Użytkownika  będą przetwarzane na podstawie umowy.

Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe oraz zgodnie prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługują również następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.

Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych.

O zmianach POLITYKA PRYWATNOŚCI / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administrator będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Każdy Użytkownik w celu wykonywania uprawnień, o których mowa powyżej, każdy Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@conexis.pl

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od dnia 19 września 2018 r.