Wezwanie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli pisemnego zobowiązania innych podmiotów, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp

Na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wzywa również wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganego przez zamawiającego pisemnego zobowiązania innych podmiotów, o którym mowa w art. 26 ust. 2b, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego pisemne zobowiązanie innych podmiotów zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  W wyroku KIO 1844/10 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że przepis art. 26 ust. 3 Pzp „umożliwia wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wykazanie spełnienia tych warunków w oparciu o zasoby innego wykonawcy, który nie będzie wspólnie z nim ubiegał się o udzielenie zamówienia. Powołane wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów są de lege lata zrównane w toku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z właściwościami uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia tzn. tak jakby sam uczestnik posiadał niezbędne wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadał zdolności finansowe. (…). Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia swego potencjału stanowi dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania składany na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Należy zatem zauważyć, że jakkolwiek art. 26 ust. 2b p.z.p. stanowi o konieczności udowodnienia przez wykonawcę dysponowania powoływanym potencjałem, to obowiązkiem zamawiającego wynikającym z art. 25 ust. 1 jest wskazanie wykonawcom sposobu w jaki mają to uczynić. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) nie zawiera katalogu dokumentów, których zamawiający mógłby żądać w celu udowodnienia przez wykonawcę dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia. Jedynie przywołany art. 26 ust. 2b zdanie drugie przykładowo wskazuje taki dokument. Oznacza to, że ustawodawca dał zamawiającemu  uprawnienie, aby działając w granicach prawa i uwzględniając uwarunkowania danego postępowania o udzielenie zamówienia, wskazał wykonawcom, w jaki sposób mają udowodnić korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego. Obowiązkiem zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące sformułowanie swoich wymagań w treści ogłoszenia i siwz. Ocena dokumentów złożonych przez wykonawców dokonywana przez zamawiającego na podstawie treści nie zapisanych w treści ogłoszenia i siwz jest niedopuszczalna, łamie zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji.”.